AKTEKS TEXTILEKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK ) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na ve ilgili ikincil yasal düzenlemeye uygun olarak, şirketimiz faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami ölçüde özen göstermektedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kanunun 10. maddesi uyarınca; müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu:

Akteks Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş (O.S.B. Ali Osman Sönmez Bulvarı No:11 Nilüfer Bursa Türkiye, Nilüfer Vergi Dairesi: 0420006874, Ticaret Sicil No: 20524, Mersis No:0042000687400012); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.


2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Buna göre; .

• Şirket ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerini sürdürmek,

• Yasal düzenlemeler gereğince, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, hukuki, mali, finans, idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Şirketin müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçileri, alt işverenleri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,

• Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

• Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu kişilerle irtibatı, iletişimi sağlamak, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,

• Şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması, internet sayfamızdaki formları doldurmanız, şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan yazılım, donanım, programların kullanılması için gerekli süreçlerin sürdürülmesi,

• Şirkete ait bina ve eklentilerinin fiziksel güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yurt içi, yurt dışı satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, iç ticaret, dış ticaret sürecine ilişkin işlemleri yapmak, banka, finans, fatura ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili kişi ve kuruluşlara satış işlemlerinin yapılması, sevkiyat sürecinin yönetimi, satış işlemlerinin takip edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, şirket menfaati kapsamında, personel devam kontrol sistemi vasıtasıyla işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin takibi,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz KVK Kanunun 4., 5., 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

• Kimlik bilgileri (T.C. Kimlik No/ Yabancı Kimlik Numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, eş, çocuk bilgisi, aile yakınlık bilgisi, medeni haliniz, cinsiyetiniz, uyruk bilgisi, evlilik cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi üzerinde yer alan diğer kimlik bilgileri)

• İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz )

• Lokasyon bilgileriniz ( Adres, bulunduğunuz yerin konum bilgileri)

• Özlük Bilgileri (İş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, GSS giriş bilgileri, aile durum bildirgesi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası )

• Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyaları, Hakem Heyetleri, Arabulucular ve bu kapsamdaki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen bilgiler)

• Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Ad, soyadı, T.C. Kimlik No/ Yabancı Kimlik, Pasaport bilgisi, adres, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, lokasyon, teslimat, finansal bilgiler, banka bilgileri, vergi no, vergi dairesi, fatura bilgileri, müşteri işlem bilgisi, sözleşme bilgisi, siparişe ilişkin bilgiler, risk yönetimi bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, şifre, parola bilgileri IP adresi, pazarlama, internet çerez kayıtları, görsel veriler, fotoğraf bilgisi, hukuki işlem bilgisi, pazarlama amaçlı cep telefonu, elektronik posta mesajları, talep/şikayet yönetimi/değerlendirme yönetimi bilgisi, internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar, banka hesap bilgileri, IBAN numarası, çek, senet, kredi kartı gibi ödeme araçlarına ait bilgiler, fatura, sevk irsaliyesi, cari hesap, finans, imza sirküleri, vekaletname, ticaret sicil, temsil, yetkilendirme bilgisi)

• Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri, güvenlik çıkış defter bilgileri tutulan formlardaki bilgiler),

• Finans Bilgileri (Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, poliçe bilgileri, gümrük işlemlerine dair bilgiler, dış ticarete ilişkin tutulan ve bildirilen formlarda yer alan bilgiler ),

• Mesleki Deneyim Bilgileri (Eğitim durum bilgisi, okul, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, eski işyeri bilgisi, kullanılan donanım, yazılım, bilgisayar, makine ve araç kullanım bilgileri, yabancı dil bilgisi, eski iş yeri bilgisi, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler),

• Görsel Kayıtlar (Şirket faaliyetleri kapsamında alınan fotoğraflarınız, iş başvuru formları, elektronik ve fiziki ortamlarda tutulan, doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz, personel kimlik kartları üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ve görsel medyada, üçüncü taraf sosyal medya mecralarında paylaşılan fotoğraflarınız, videolar/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

• Sağlık Bilgileri (İş başvuru formunda yazılı sağlık durum bilgileri, sağlık raporları, yapılan sağlık testleri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında alınan her türlü sağlık bilgisi)

• Satın alınan ürün veya hizmete ilişkin kullanılan yazılımlar, programlarda işlenen kişisel veriler, boy, kilo, iş elbisesi beden bilgileri, ayakkabı numarası, gibi şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz,

• Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Sabıka kaydı, hükümlülük, adli durum bilgileri),

• Kurumsal çağrı hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

• Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimiz, iş ortaklarımız, hizmet sağlayanlarımız, tedarikçilerimiz, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz, ortak işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla grup şirketlerimiz,

• İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,

• İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,

• Şirketimiz bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına,

• Şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketin bulut servis hizmeti almış olduğu ve şirketimize bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçinde kurulu bulunan bilgi işlem, teknoloji firmalarına, aktarılmaktadır.

• Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, şirketimizin iş ortaklıkları, çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, gümrük idaresi, gümrük müşavirlikleri, dış ticarete ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara, BDDK, MASAK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı :

Şirketimiz, KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2. , 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz; şirket faaliyetleri kapsamında, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, başvuru formlarının doldurulması, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ifası, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için finans bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, planlama, ihracat, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla alınan kişisel verilerin işlenmesi, şirket bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizi aranması, şirket bina ve eklentilerinde iç ve dış mekan güvenliğini sağlamak amacıyla görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve toplanmaktadır. Şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, şirketimizce ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşmeler ve yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile irtibatınız kapsamında aşağıdaki hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.

• Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) :

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe(3) göre veri sorumlusu olarak Akteks Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş., Organize San. Bol. Ali Osman Sönmez Bulvarı No:11 Nilüfer Bursa Türkiye adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@aktekstekstil.com.tr adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (aktekstekstil@hs01.kep.tr) elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.


Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru formunu indirmek için tıklayın

Yıllık
Çalışma
Deneyimi

Adres
Org. San. Böl. Ali Osman Sönmez
Bulvarı No:11 Nilüfer 16140 Bursa / Türkiye
TELEFON
+ 90 224 243 13 96
FAX
+ 90 224 243 12 99
Email
info@aktekstekstil.com.tr