AKTEKS TEXTILEKİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

AKTEKS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi ”) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru formunu indirmek için tıklayın

Talep Edilen Haklar ( Madde 11 ) - Lütfen Seçiniz

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yasal mevzuattan doğan haklarını kullanmak isteyen ilgili kişiler, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. KVKK Politikası, Gizlilik ve Çerez Politikası, Aydınlatma Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


➢ Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle (info@aktekstekstil.com.tr) adresine e-posta göndererek,

➢ İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (aktekstekstil@hs01.kep.tr) elektronik posta göndererek,

➢ İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak, Organize San. Bol. Ali Osman Sönmez Blv. No:11 Nilüfer/ BURSA /TÜRKİYE adresine yapacağı şahsi başvuru ile,

➢ Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle

Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, veri sorumlusu olan şirketimize yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz.

Ad-Soyadı


T.C. Kimlik Numarası    


Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası


Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi


İşyeri Adresi


Cep Telefonu


Telefon Numarası


Faks Numarası


E-posta Adresi


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi


Lütfen Şirketimiz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz.
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri
Ziyaretçi
İş ortağı
Tedarikçi
Çalışan
Eski Çalışan
Stajyer Öğrenci
Çalışan Adayı
Diğer
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim


Konu


Eski Çalışanım


Çalıştığım Yıllar


Diğer


İş Başvurusu Yaptım


Özgeçmiş Paylaştım / Tarih


Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım


Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı


Başvuru Tarihi


İmza


Kişisel Veri Sahibi Başvuru formunu indirmek için tıklayın

Yıllık
Çalışma
Deneyimi

Adres
Org. San. Böl. Ali Osman Sönmez
Bulvarı No:11 Nilüfer 16140 Bursa / Türkiye
TELEFON
+ 90 224 243 13 96
FAX
+ 90 224 243 12 99
Email
info@aktekstekstil.com.tr